Regulamin

SPIS TREŚCI:

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 5. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 6. Warunki sprzedaży
 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 8. Prawa i obowiązki stron
 9. Płatności
 10. Ochrona danych osobowych
 11. Reklamacje
 12. Postanowienia końcowe

 

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.owczawelna.pl

2. Operatorem Sklepu Internetowego sklep.owczawelna.pl jest firma RS Produkt Renata Szafranek.

Siedziba firmy znajduje się w Rudzie Śląskiej 41-707, przy ul. Wyzwolenia 80.

Sklep zarejestrowany jest we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem:

Regon: 242844153 oraz NIP: 641-20-00-337.

3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@owczawelna.pl

 

§. 2 DEFINICJE

 1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego sklep.owczawelna.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Sklep – Sklep Internetowy sklep.owczawelna.pl dostępny pod adresem internetowym www.sklep.owczawelna.pl lub punkt odbioru znajdujący się w Rudzie Śląskiej 41-707, przy ul. Wyzwolenia 80.
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.
 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta. Więcej informacji o Cookies: Polityka prywatności

 

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.owczawelna.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji („bez logowania”). W przypadku dokonywania zakupów bez logowania nie jest tworzone Konto Klienta.
 4. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

 

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2
 2. Włączoną obsługę Java Script,
 3. Aktywny adres e-mail
 4. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 5. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, który jest też loginem oraz ustawienie hasła.

3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

4. Imię i nazwisko,

5. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

6. Numer telefonu.

7. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 • Firmę,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • Numer telefonu.

 8. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

9. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 10.

10. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 11 Regulaminu.

11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

12. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
 • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16.Termin do wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.

 

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego sklep.owczawelna.pl.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.owczawelna.pl są: Sprzedający oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

- Podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 3 lub 4
- Zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

- wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
- dodania ich do koszyka,
- wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
- zalogowania do Konta Klienta, chyba, że zalogował się wcześniej. Jeśli brak konta w sklepie to zarejestrowania lub kupowania bez rejestracji (wybór jednej z opcji)
- kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
- kliknięcia przycisku " Zamówienie z obowiązkiem zapłaty " przy zamówieniach pobraniowych

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, niezwłocznie wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu:

 • zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
 • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
 • propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

 

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w § 6, ust. 10 pkt 3 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu itp.

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt 3 jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu sklep.owczawelna.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

14. Dowodem sprzedaży jest paragon fiskalny dołączany do każdej przesyłki. W celu skorzystania z możliwości otrzymania faktury VAT, należy zawrzeć informację o chęci otrzymania faktury zaznaczają pole widoczne w formularzu przy składaniu zamówienia i uzupełnić dane, niezbędne do jej wystawienia.

15. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

16. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 10 pkt 7.

17. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy, niż 14 dni roboczych.

 

§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Prawo odstąpienia od umowy:

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni w/g prawa bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni w/g prawa od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - sklep.owczawelna.pl, RS Produkt ul.Wyzwolenia 80, 41-707 Ruda Śląska, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres RS PRODUKT ul.Wyzwolenia 80, 41-707 Ruda Śląska niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni według obowiązującego prawa.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy sklep.owczawelna.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 9. PŁATNOŚCI

Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 1. Przelewem natychmiastowym - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Płatność BLIK - Szybka płatność jednorazowym kodem wygenerowanym w aplikacji mobilnej banku.
 • W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. 

 

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.
 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego sklep.owczawelna.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 6. oznaczenia identyfikujące Klienta,
 7. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
 8. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 9. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 10. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 11. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Operator Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 13. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
 14. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 15. Wraz z usunięciem Konta Klienta Operator Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

Więcej informacji: Polityka prywatności

 

§. 11. REKLAMACJE

 1. Sprzedawane, dostarczane rzeczy są wolne od wad.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną:
 3. sklep.owczawelna.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w jak najszybszym możliwym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: RS PRODUKT ul. Wyzwolenia 80, 41-707 Ruda Śląska, lub mailowo na adres info@owczawelna.pl
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. sklep.owczawelna.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. Reklamacje związane z zamówieniami:
 8. sklep.owczawelna.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym w przepisach art. 556, 5561-5563 i nast. Kodeksu cywilnego
 9. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@owczawelna.pl
 10. sklep.owczawelna.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 11. sklep.owczawelna.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
 4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich Obowiązuje od 10 stycznia 2017 r.

 

Łącze do platformy umożliwiającej rozwiązanie sporu online, czyli platformy ODR (ang. Online Dispute Resolution) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 63).2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustawę z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nadrynkiem finansowym, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r.o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

 

 

 1. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2022r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl